Imprimer cette page

Haïti. Jovenel Moïse fixe le salaire minimum et appelle au calme

31 Juil 2017
2940 fois

Port-au-Prince. Lundi 31 juillet 2017. Lenouvelliste/CCN. Dans une adresse à la nation, jeudi, le président de la République a informé qu’il a signé l’arrêté présidentiel fixant le salaire minimum. Nulle part dans son intervention qui a duré une dizaine de minutes, Jovenel Moïse n’a fait mention de 350 gourdes comme salaire minimum. Toutefois, il a appelé au calme et promis des accompagnements sociaux aux ouvriers du secteur de la sous-traitance. Le Nouvelliste publie l’intégralité de son adresse.

Pèp ayisyen, travayè, travayèz,

Kriz politik tout tan mete sou feblès Leta a anpeche peyi a jwenn kantite envestisman li bezwen, pou l ka bay tout pitit li travay. Nou tout konnen wòl Leta se kreye bon jan kondisyon pou entrepriz tabli avèk konfyans, pou tout moun ki nan peyi a ki vle travay jwenn travay. Depi 7 fevriye 2017, administrasyon m nan ap travay pou kreye kondisyon pou envestisè ka kontan vin envesti. Se wout sa a nou chwazi pou ka genyen plis moun k ap travay e pou n ka chanje kondisyon lavi sitwayen ak sitwayèn peyi a.  

Nan jefò n ap fè pou ankouraje plis envestisman pou plis travay ka kreye, nou pa neglije moun ki gen tan genyen yon ti kenbe men. Se nan sans sa a, 7 jen 2017 la, mwen pran desizyon pou m enstale Konsèy siperyè salè a ki rele CSS la. Moun ki nan konsèy sa a, se sendikalis, patron ak Leta ki chwazi yo pou yo ka pataje enfòmasyon ki pou pèmèt bon jan desizyon pran lè moman rive pou fikse salè minimòm nan. Nan dat kite 7 jiyè ki sot pase la a, konsèy sa a remèt rapò li bay pouvwa ekzekitif la.

Nan non gouvènman an, m ap remesye tout manm Konsey siperyè salè a ki fè tout jefò posib pou remèt rapò a nan yon tan akseptab. Nou konnen li pa t fasil.

Gouvènman an te pran yon ti tan pou l konsilte, tande ak bwase lide ak tout sektè konsène yo: patwon, ouvriye, sendika, manm CSS yo, ak tout moun ki gen pwojè kreye djòb nan peyi a. Moman rankont sa yo te enpòtan anpil paske wòl Leta se mete fòs ekonomik ak sosyal yo ansanm pou jwenn yon antant ant sendika ak patwon pou pèmèt ekonomi peyi a ka kontinye kreye travay pou pitit pèp la. Aprè rankont sa yo, mwen siyen arète ki fikse salè minimòm lan pou sektè aktivite ekonomik ke CSS la rekonèt k ap fonksyone nan peyi a.

Gen anpil deba sou salè minimòm lan. Kidonk, kòm nou tout konnen, salè minimòm lan se pi piti kòb yon moun ka touche pou travay li fè pandan yon jounen de èd tan nan yon antrepriz. Men sa pa vle di moun nan pa ka touche pi plis.

Nou konnen anpil moun ta renmen desizyon sa a diferan.

Nou tout ka sonje ke avan 1986, nan sektè soutretans sèlman, te genyen plis pase 130 mil moun ki t ap travay. Kantite travay sa yo te vin redui a douz (12) selman akoz pwoblèm politik ak enstabilite. Anpil moun vin pi pòv, anpil fanmi dezòganize akoz de sa. A pati de 2012, sou prezidan Martelly konfyans kòmanse tounen, envestisman prive rekomanse ogmante, kantite anplwa nan sektè a ogmante 42 mil. Nou konnen jodi a posibilite yo ekziste pou n ka ogmante nomb moun k ap travay nan sektè a e nan tout rès ekonomi an bokou plis ke sa l te ye avan. Nou bezwen lòd ak disiplin, nou bezwen konpreyansyon tout moun pou sa ka fèt :

- Dabò, patwon yo. Nou konnen byen, pou yon patwon, genyen anpil bagay pou w konsidere lè w ap pale de fikse salè. Fòk nou konsidere enterè sou lajan prete, sou transpò, sou elektrisite, elatriye. Pou salè ogmante san l pa poze pwoblèm pou envestisè, fòk refòm fèt nan koze pri kouran elektrik, nan enterè la bank e nan yon bann lòt bagay. Se sa k fè nou wè m deside atake pwoblèm kouran avèk enèji et mete anpil fòs pou fè pwodiksyon agrikòl ogmante pou n ka bese pri manje nan peyi a. Bagay sa yo avèk bon jesyon resous Leta ka fè pri yo vin stab, bese to enterè sou lajan pou plis envestisman ka fèt, pouvwa dacha ka ogmante et kondisyon lavi tout moun amelyore.

- Answit, travayè yo. Nou dakò, se pokò sa nou ta vle a. Men se pa pi mal non plis. Salè minimòm nan sou tretans la ogmante pi vit ke nan tout lòt sektè depi 20 an. Mwen mande nou yon ti pasyans pou n pèmèt ke ekonomi an repran n kap li. Men m ap mande nou fè atansyon pou n pa kite senkyèm kolòn k ap travay pou enterè etranje vin pote latwoublay nan peyi a pou fè envestisman nou bezwen yo pa fèt, pou oriante envestisè sa yo nan lòt peyi, pou fè anpil frè n ak sè n ki bezwen travay paka jwenn travay ;

- Finalman, sendika yo. Mwen kwè anpil nan efò fè pou amelyore kondisyon travay nan peyi a e fasilite dyalòg sosyal la. Wòl sa a enpòtan anpil pou demokratizasyon enstitisyon yo e pou pwogrè sosyete a. Mwen konnen ke nou konnen ke fòs aktivite sendikal yo depann de kapasite ekonomi an pou l kreye travay, …., kreye anpil travay. Mwen konte anpil sou sans responsablite nou, pou n ede peyi a fè pwogrè nan sans sa a.

Anplis de salè minimòm lan, Leta engaje l pou l bay akonpayman sosyal a travayè yo. Se nan sans sa a :

1. ke èd pou desann pri repa pou travayè ak travayèz nan pak endistryèl yo ranfòse ;

2. Ke tout travayè ak travayèz ka enrejistre nan ONA ak OFATMA ;

3. Avèk tout yon bann lòt mezi sou lojman, sou transpò ki gen pou pran pou n ka amelyore kondisyon lavi tout ouvriye.

Jodi a se yon jou ki enpòtan pou moun k ap travay nan tout sektè aktivite ekonomik peyi a sitou sila yo ki pa gen anpil eksperyans ak gwo fomasyon. Moun sa yo Leta gen pou obligasyon dekonsè ak sendika yo, patwon yo pou l pwoteje pouvwa dacha yo. An reyalite, se sa salè minimòm nan ye.

Frèm ak sèm yo, pèp ayisyen,

M ap mande tout moun nan sosyete a : patwon, sendika, ouvriye, pwofesè, etidyan ak elèv, sosyete sivil, lidè politik, moun ki nan tout òganizasyon relijiez yo yon ti pasyans ak konpreyansyon. Nou wè kote dezòd ak enstabilite mennen nou. Se nou menm ki pou pran desten peyi nou nan men pou n chanje sa. Nou konnen refòm nan peyi a toujou difisil. Men nou konnen tou ke nou pa gen le chwa, fò n fè sa n dwe fè pou remete peyi a kanpe pou nou sispann di si n te konnen.

Mwen remèsye nou anpil,

Ke Bondye beni nou,

Ke Bondye beni Ayiti.

Lien de l'article : http://lenouvelliste.com/article/174048/jovenel-moise-fixe-le-salaire-minimum-et-appelle-au-calme

Évaluer cet élément
(0 Votes)
CCN

Webzine cari-guadeloupéen créé en 2008. Notre premier objectif est d'établir par ce biais un véritable lien entre les caribéens, qu'ils soient francophones, créolophones, anglophones, hispanophones. L'information est donc pour CCN une matière première d'importance capitale.

Site internet : www.caraibcreolenews.com

Dernier de CCN